Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:553

Utkom från trycket den 28 augusti 2012
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 16 augusti 2012.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 14 § samt 14 kap. 4 och 11 §§ trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

14 §

  1) Fordon eller fordonståg som huvudsakligen används i internationell trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 överskrids eller de avstånd som anges i 13 § underskrids. Undantaget gäller endast om följande bruttovikter och längdmått inte överskrids.

  1)

  Senaste lydelse 2010:2037.

 1. 26 ton för treaxligt motorfordon.

 2. 38 ton för fyraxligt fordonståg.

 3. 40 ton för fem- eller sexaxligt fordonståg.

 4. 44 ton för treaxligt motorfordon med två- eller treaxlig påhängsvagn vid transport av 40 fots ISO-container.

 5. 16,5 meter för bil med påhängsvagn.

 6. 18,75 meter för bil med släpvagn.

4 §

2) Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som bryter mot 4 kap. 3, 4, 12, 13 eller 18 a § eller lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket som rör fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller bruttovikt, om han eller hon kände till eller bort känna till hindret för fordonets brukande. Den som i ett sådant fall brukar någon annans fordon utan lov har samma skyldigheter som ägaren enligt 1 kap. 5 § och döms i ägarens ställe enligt 11 § i detta kapitel.

2)

Senaste lydelse 1999:721.

För medverkan till gärning som avses i första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

11 §

3) Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på honom eller henne för att hindra att fordonet brukas i strid mot 4 kap. 3, 4, 12, 13 eller 18 a § eller mot lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § som rör fordons axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck eller bruttovikt. Detsamma gäller den som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar en annan förare än ägaren har utsett.

3)

Senaste lydelse 1999:721.

För medverkan till sådan gärning som avses i första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:553

Denna förordning träder i kraft den 4 september 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)