Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:607

Utkom från trycket den 9 oktober 2012
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 27 september 2012.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen får

1)

Senaste lydelse 2008:1144.

  1. meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från

    a) de särskilda kraven för användning av fartyg enligt 3 kap. 19 §§ fartygssäkerhetslagen (2003:364), och

    b) kravet på särskild anpassning av de ombordanställdas kost enligt 4 kap. 5 § första stycket andra meningen samma lag, och

  2. med avseende på vissa fartyg meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 26 § samma lag att ge in ritningar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:607

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)