Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:626 Utkom från trycket den 30 oktober 2012Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal;utfärdad den 18 oktober 2012.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 15 a § och 5 kap. 6 a §, samt närmast före 4 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.4 kap. Fartygskock15 a §15 a §För att få certifikat som fartygskock ska sökanden vara minst 18 år och ha fullgjort godkänd utbildning.5 kap.6 a §6 a §För att få ett intyg om utbildning i livsmedelshygien och personlig hygien samt i handhavande och förvaring av livsmedel ombord på fartyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.2. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2016 utfärda certifikat som fartygskock till den som före den 1 januari 2014 har tjänstgjort som fartygskock i minst sex månader under de senaste tre åren, även om kravet på godkänd utbildning enligt 4 kap. 15 a § inte är uppfyllt.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)