Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:683

Utkom från trycket den 30 november 2012
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

dels att 7 kap. 1 d § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 d §, av följande lydelse.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att det ombord på fartyg medförs ett certifikat enligt artikel 4a.5 eller artikel 4a.15 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss1) .

1)

EUT L 131, 28.5.2009, s. 24 (Celex 32009R0392).

2) Transportstyrelsen ska förbjuda ett utländskt fartyg att anlöpa svensk hamn, om

2)

Senaste lydelse 2012:356.

  1. ett beslut om utvisning av fartyget har fattats enligt 1 c §,

  2. ett beslut om utvisning av fartyget har fattats i en stat som är medlem i Europeiska unionen på grund av att fartyget saknar sådant bevis om försäkring eller annan betryggande säkerhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/20/EG av den 23 april 2009 om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk3)

    3)

    EUT L 131, 28.5.2009, s. 128 (Celex 32009L0020).

    , eller

  3. det ombord på fartyget inte medförs ett certifikat enligt artikel 4a.5 eller artikel 4a.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 392/2009.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:683

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2012.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)