Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:705 Utkom från trycket den 30 november 2012Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 22 november 2012.Regeringen föreskriverSe Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 (EUT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048). att 4 kap. 18 a § och 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.18 a §18 a § Senaste lydelse 2009:985. Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon, ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december–31 mars när vinterväglag råder.Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar den 1 december–31 mars när vinterväglag råder. Framhjulsdrivna bilar ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning även på fordonets bakre hjulaxlar.Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första och andra styckenaom det kan ske utan fara för trafiksäkerhetena) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål,b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning, ellerom fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.Transportstyrelsen får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses i tredje stycket får brukas trots bestämmelserna i första och andra styckena om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2011:1220. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
 
 
 
 
 
 
9. 4 kap. 9 § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
Trafik med motordrivna fordon på väg  
10. 4 kap. 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b § eller 18 a § första eller andra stycket 
 
Transportstyrelsen 
11. 4 kap. 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommun Mer än en kommun 
Kommunen Den statliga väghållningsmyn digheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)