Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:875

Utkom från trycket den 18 december 2012
Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner;
utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54.

2 §

2)

2)

Senaste lydelse 2011:913.

Beteckning

Betydelse

 

 

Lätt lastbil

 

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

 

Lätt motorcykel

 

1. En motorcykel på två eller fyra hjul

 
 

a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,

 
 

b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

 
 

2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

 

Lätt släpfordon

 

1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram.

 
 

2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

 

Lätt terrängvagn

 

En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.

 

 

 

Tung lastbil

 

En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.

 

Tung motorcykel

 

1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

 
 

2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

 

Tungt släpfordon

 

Ett annat släpfordon än ett lätt släpfordon.

 

Tung terrängvagn

 

En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:875

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)