Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:876

Utkom från trycket den 18 december 2012
utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

1)

Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54.

dels att 6 kap. 7 b § i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska utgå,

dels att 2 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 1 § i stället för deras lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 3–5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska införas tre nya punkter, 6–8, av följande lydelse.

5 §

2) Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

2)

Senaste lydelse 2009:189.

Beteckning

Körkortsbehörighet

AM

 

moped klass I

 

A1

 

lätt två- eller trehjulig motorcykel

 

A2

 

1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

 
 

2. lätt trehjulig motorcykel

 

A

 

två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

 

B

 

1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

 
 

2. terrängvagn

 
 

3. motorredskap klass I

 
 

4. trehjulig motorcykel

 
 

5. fyrhjulig motorcykel

 

BE

 

bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

 

C1

 

tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

 

C1E

 

bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

 

C

 

tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

 

CE

 

bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan bil.

 

D1

 

buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

 

D1E

 

buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

 

D

 

buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

 

DE

 

buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan buss.

 

6 §

Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

2 §

3) Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en ålder av

3)

Senaste lydelse 2010:799.

 1. 14 år och 9 månader för körning med moped,

 2. 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller terränghjuling eller med lätt två- eller trehjulig motorcykel,

 3. 16 år för körning med personbil utan släpfordon,

 4. 17 år och 6 månader för körning med

  a) fordon som kräver behörighet A2,

  b) andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller 7 b, eller

  c) fordon som kräver utökad behörighet B,

 5. 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,

 6. 19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,

 7. 20 år för körning med

  a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller

  b) tung trehjulig motorcykel, och

 8. 23 år för körning med

  a) fordon som kräver behörighet D eller DE, eller

  b) sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning.

7 §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte även göras om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

2 §

4) Transportstyrelsen prövar frågor om

4)

Senaste lydelse 2010:1914.

 1. särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 § andra och tredje styckena,

 2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,

 3. godkännande av handledare,

 4. förnyelse av körkort,

 5. villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,

 6. körkortstillstånd,

 7. körkortsingripande,

 8. giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, och

 9. godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet samt varning enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också frågor om

 1. medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,

 2. ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och

 3. undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3 kap. 16 § 1.

Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

1 §

5) Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

5)

Senaste lydelse 2009:1352.

 1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer av 2 §,

 2. beslut

  a) att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2, och

  b) att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen,

 3. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning, och

 4. beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning.

Ett beslut om föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:876

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap. 25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt den 19 januari 2013.

2. Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 2012.

3. För en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §.

4. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats eller har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

5. För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19 januari 2013 tillämpas inte den begränsning som följer av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner till två- eller fyrhjulig motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

6. Trots ålderskraven i 3 kap. 1 § får körkort med behörigheten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om det tidigare körkortet utfärdats före den 19 januari 2013. För dessa fall gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

7. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådant godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

8. Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse av ett körkort med sådan gemenskapskod.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)