Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:47

Utkom från trycket den 19 februari 2013
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;
utfärdad den 7 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 3 a och 10 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:37, bet. 2012/13:TU5, rskr. 2012/13:145.

2) Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att de skyldigheter som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen3) ska följas. Förelägganden och förbud får förenas med vite.

2)

Senaste lydelse 2011:590.

3)

EUT L 172, 30.6.2012, s. 10 (Celex 32012R0531).

4) Uppkommer det en tvist mellan dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller tillhörande tjänster, eller mellan en sådan aktör och ett företag som drar nytta av en skyldighet i fråga om samtrafik eller andra former av tillträde, får en part hänskjuta tvisten för avgörande av tillsynsmyndigheten, om

4)

Senaste lydelse 2011:590.

  1. tvisten har samband med skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter, tillståndsvillkor eller beslut om förpliktelser som meddelats med stöd av lagen eller som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012, eller

  2. tvisten i övrigt rör villkor för samtrafik eller andra former av tillträde.

Myndigheten ska så snart som möjligt besluta i de frågor som tvisten gäller. Beslutet ska meddelas senast fyra månader från det att begäran kom in till myndigheten, om längre tid inte är nödvändig med hänsyn till tvistens omfattning eller andra särskilda omständigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:47

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)