Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:284) om bevakning ombord på svenskt fartyg

Utkom från trycket den 21 maj 2013
utfärdad den 8 maj 2013.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Tillståndsmyndighet

2 §

Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg.

Prövningen av en ansökan ska göras efter det att Polismyndigheten har hörts.

SFS 2014:1287

Ansökan

3 §

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Redaren ska tillsammans med ansökan ge in de handlingar och uppgifter som behövs för att visa att bevakningsverksamheten kommer att uppfylla de krav som ställs enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

4 §

Tillståndsmyndigheten får begära in de ytterligare handlingar och uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om tillstånd.

Beslut om tillstånd

5 §

Ett beslut om tillstånd till bevakning ombord på svenskt fartyg ska minst innehålla

  1. redarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer,

  2. uppgift om det fartyg tillståndet avser,

  3. uppgift om tillståndets giltighetstid och geografiska giltighet,

  4. de villkor som gäller för tillståndet, och

  5. en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet kan återkallas.

6 §

Tillstånd får bara beviljas för sådana geografiska områden som tillståndsmyndigheten, med ledning av kända förhållanden, bedömer utgöra områden där det kan antas finnas en risk för att fartyget kan utsättas för angrepp av utomstående personer.

Tillståndet får även avse sådana angränsande geografiska områden där beväpnad säkerhetspersonal kan tas ombord och sättas i land.

Tillsyn

7 §

Det följer av 7 § lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att lagen, de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och de beslut som har meddelats med stöd av lagen följs.

Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska lämna den information som tillståndsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.

SFS 2014:1287

Bemyndiganden

8 §

Tillståndsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om bevakning som omfattas av lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg samt om tillstånd för och tillsyn över bevakningen. Innan sådana föreskrifter meddelas ska tillståndsmyndigheten höra Polismyndigheten.

SFS 2014:1287

9 §

Tillståndsmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:284

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:1287

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.