Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:316 Utkom från trycket den 31 maj 2013Lag om ändring i väglagen (1971:948);utfärdad den 23 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:138, bet. 2012/13:TU14, rskr. 2012/13:226. föreskrivs att 14 a § väglagen (1971:948)Lagen omtryckt 1987:459. ska ha följande lydelse.14 a §14 a § Senaste lydelse 2012:439. Den som avser att bygga en väg ska upprätta en vägplan.Om en väg behöver anläggas eller byggas om på grund av ett järnvägsprojekt, får vägen i stället regleras i en järnvägsplan enligt 2 kap. 19 § andra stycket lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. I så fall ska 14 b–18 b §§ inte tillämpas. Vid tillämpningen av övriga bestämmelser i denna lag ska järnvägsplanen, när det gäller vägen, likställas med en vägplan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarHILLEVI ENGSTRÖMLennart Renbjer(Näringsdepartementet)