Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:544

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs:

1)

Senaste lydelse 2008:1091.

  1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter,

  2. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,

  3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter,

  4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,

  5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transportskydd samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land. När det gäller tillsynen över utbildning och examination vid gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samråda med Statens skolinspektion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:544

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)