Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:776 Utkom från trycket den 22 oktober 2013Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal;utfärdad den 10 oktober 2013.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk (EUT L 343, 14.12.2012, s. 78, Celex 32012L0035). i fråga om förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal dels att 4 kap. 6 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 13 § och 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att punkt 7 och 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 1 a §, av följande lydelse.1 kap.13 §13 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certifiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som avses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där utbildningsrutinerna finns dokumenterade.Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal iförtrogenhet,kontroll av folkmassor,säkerhet på passagerar- och ro-ro-passagerarfartyg,passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet,säkerhet på höghastighetsfartyg, ochlivsmedelshygien, personlig hygien samt skötsel och förvaring av livsmedel ombord på fartyg.Redare som uteslutande framför fartyg i inre fart med en bruttodräktighet understigande 500 och ett passagerarantal om högst 500 får även utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet.Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter omsystem för kvalitetsnormer, ochutbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra och tredje styckena.4 kap.2 §2 §För att få certifikat för sådan tjänstgöring på olje- och kemikalietankfartyg som avses i 4 kap. 29 § andra stycket fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska sökandenha fullgjort godkända utbildningar i brandskydd och hantering av last i olje- och kemikalietankfartyg, ellerinneha kvalifikationer som Transportstyrelsen genom beslut i enskilt fall har bedömt som likvärdiga de som fås genom godkända utbildningar och ha fullgjort minst tre månaders tjänstgöring på olje- eller kemikalietankfartyg.5 kap.1 a §1 a §För att få intyg för grundläggande säkerhetsutbildning ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.7. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 utfärda certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning till den som– påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och– styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord under minst sex månader under de senaste tre åren.Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 13 § inte är uppfyllda.Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 överlämna till juridiska personer att utfärda sådana certifikat som avses i första stycket.8. Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 utfärda certifikat för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter till den som– påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012, och– styrker att han eller hon har tjänstgjort ombord med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter under minst sex månader under de senaste tre åren.Detta gäller även om kraven enligt 4 kap. 14 § inte är uppfyllda.Transportstyrelsen får till och med den 31 december 2013 överlämna till juridiska personer att utfärda sådana certifikat som avses i första stycket.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)