Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:779

Utkom från trycket den 22 oktober 2013
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 10 oktober 2013.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att 14 kap. 3 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 e §, av följande lydelse.

10 e §

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.

3 §

1) Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1)

Senaste lydelse 2012:15.

 1. bestämmelserna i

  a) 2 kap.

  • 1 § fjärde stycket,

  • 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,

  • 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,

   b) 3 kap.

  • 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,

  • 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

  • 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,

   c) 4 kap.

  • 1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19–24 §,

   d) 5 kap.

  • 1 eller 3–5 §,

   e) 6 kap.

  • 3 eller 5 §,

   f) 8 kap.

  • 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, eller

   g) 9 kap.

  • 1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,

  • 2 §,

 2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,

 3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

 4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, eller

 5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

6 §

2) Till penningböter döms en förare av ett fordon som inte är motordrivet och sådan trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket, som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

2)

Senaste lydelse 2007:101.

 1. bestämmelserna i

  a) 2 kap.

  • 1 § fjärde stycket,

  • 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,

  • 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,

   b) 3 kap.

  • 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,

  • 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

  • 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 58–62, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76–78 eller 80–83 §,

   c) 6 kap.

  • 3 eller 5 §,

   d) 8 kap.

  • 1 § första stycket 1 eller 3 eller 2 § första stycket, eller

   e) 9 kap.

  • 1 eller 2 §,

 2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,

 3. annan föreskrift än sådan som rör stannande eller parkering enligt 10 kap. 14 §, eller

 4. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:779

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2013.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)