Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:44 Utkom från trycket den 11 februari 2014Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 30 januari 2014.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 13 kap. 10 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 10 a §, av följande lydelse.13 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2010:1596. Avgift tas ut för prövning av en ansökan enligt förordningen i följande fall. Bestämmelserna i 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) gäller i tilllämpliga delar.
Ärendeslag
Avgiftsklass
1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap. 84 §) 
2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §) 
3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §) 
4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §) 
 
Om bredden är högst 450 centimeter 
Om bredden överstiger 450 centimeter 
5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §) 
 
Om längden är högst 35 meter 
Om längden överstiger 35 meter 
6. Ärenden om undantag för visst ändamål avseende fordon som används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §) 
7. Övriga undantag (13 kap. 3 §) 
10 a §10 a §I ärenden om undantag enligt 10 § för tunga, breda eller långa transporter som avser mer än ett av ärendeslagen tas avgift ut enligt följande.
Ärendeslag
Avgiftsklass
1. Undantag för breda och långa transporter där bredden är högst 450 centimeter och längden högst 35 meter 
2. Undantag för övriga fall 
I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 10 § eller denna paragraf, där ansökan görs elektroniskt i Trafikverkets system för interaktiv ansökan, får avgift tas ut med ett belopp som motsvarar närmast lägre avgiftsklass än den som anges.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)