Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:53 Utkom från trycket den 18 februari 2014Lag om ändring i väglagen (1971:948);utfärdad den 6 februari 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147. föreskrivs att 29 § väglagen ska ha följande lydelse.29 §29 § Senaste lydelse 1988:413. Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för färd på en färja.Ytterligare bestämmelser om avgifter för att använda en väg finns i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)