Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:452 Utkom från trycket den 13 juni 2014Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal;utfärdad den 5 juni 2014.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, i lydelsen enligt rådets direktiv 2012/35/EU. att det i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 14 § och 6 kap. 4 §, av följande lydelse.1 kap.14 §14 §Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige enligt artiklarna 5a, 10.3, 19.2 och 25a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG av den 19 november 2008 om minimikrav på utbildning för sjöfolk, i lydelsen enligt rådets direktiv 2012/35/EU.6 kap.4 §4 §Behörighetsbevis ska utfärdas på svenska och engelska.Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2014.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)