Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:613

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2) Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten biträder registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning om båtregistrering och båtidentifiering följs. Dessa myndigheter har, liksom registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till båt. De ska underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna.

2)

Senaste lydelse 2001:379.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:613

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)