Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:614

Utkom från trycket den 27 juni 2014
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 kap. 19 § och 22 kap. 10 § sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2) Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten ska lämna en tingsrätt som håller sjöförklaring den medverkan som tingsrätten begär för utredningen. För Polismyndighetens utredningar gäller bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken.

2)

Senaste lydelse 2008:1311.

3) Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten ska biträda registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning om registrering och identifiering av skepp och inskrivning av rätt till skepp och andel i sådan egendom följs. Dessa myndigheter har, liksom registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till ett skepp. De ska underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestämmelserna.

3)

Senaste lydelse 2001:384.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:614

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)