Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:689

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig risk för skada, får

  • en polisman hindra fortsatt transport på väg, och

  • en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen inom myndighetens tillsynsområde hindra fortsatt transport från hamnar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:689

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)