Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:727

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 1996:736.

21 §

    3) Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag ska på begäran av tillsynsmyndigheten

    3)

    Senaste lydelse 2004:518.

  1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen,

  2. ge myndigheten tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel, lokaler och områden som berörs av verksamheten för de undersökningar som behövs för tillsynen,

  3. vid provkörningar och andra materielprov utan kostnad tillhandahålla nödvändig personal, materiel och liknande.

Polismyndigheten och Tullverket ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:727

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)