Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:743

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 4 § och 6 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

4 §

Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

  1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,

  2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,

  3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,

  4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,

  5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,

  6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,

  7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller

  8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

3 §

En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

  1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller

  2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och handling som styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna överlämnas för kontroll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:743

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)