Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1093

Utkom från trycket den 23 september 2014
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver1) i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/87/EG) av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 3 kap. 2 § och 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 7 §, 3 kap. 7–9 §§, 9 kap. 1 b § och 10 kap. 5 §, och närmast före 10 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka zoner som ska finnas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364). Zonindelningen ska vara den som anges i FN:s ekonomiska kommission för Europas resolution nr 61 med rekommendationer om harmoniserade europeiska tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart.

Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten samråda med Europeiska kommissionen. Transportstyrelsen ska anmäla föreskrifterna eller ändringar i dessa till kommissionen senast sex månader innan föreskrifterna ska träda i kraft.

2) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 3 § första stycket 1 fartygssäkerhetslagen (2003:364) om att fartyg, utöver dokument om godkänd säkerhetsorganisation och certifikat som anges i fartygssäkerhetslagen eller i denna förordning, ska ha dokument, certifikat eller intyg som avser något visst förhållande.

2)

Senaste lydelse 2008:1144.

Transportstyrelsen ska föra ett register över utfärdade gemenskapscertifikat för inlandssjöfart.

Transportstyrelsen ska på begäran av en ägare till ett svenskt fartyg utfärda ett fartcertifikat enligt artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, i den ursprungliga lydelsen. Transportstyrelsen får lämna in en begäran till en annan medlemsstat om att den medlemsstaten ska utfärda certifikatet.

Ett fartcertifikat eller annat intyg som är giltigt enligt direktiv 2009/100/ EG, i den ursprungliga lydelsen, för fart på inre vattenvägar i en annan medlemsstat är giltigt för fart på de svenska inre vattenvägar som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 1 kap. 7 §.

Transportstyrelsen ska samråda med Europeiska kommissionen och i övrigt sköta kontakterna med kommissionen enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU.

Transportstyrelsen ska informera kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3) Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation eller ett erkänt klassificeringssällskap att utföra de uppgifter som anges i 1 §.

3)

Senaste lydelse 2013:487.

Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med vilka organisationer och klassificeringssällskap som avtal har träffats. Transportstyrelsen ska vidare upplysa Europeiska kommissionen om det fullständiga innehållet i avtalen med organisationerna. Om en organisations befogenheter tillfälligt dras in eller återkallas, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål underrätta kommissionen och övriga medlemsstater i unionen om detta. När det gäller utfärdande och förnyelse av sjöarbetscertifikat ska Transportstyrelsen även upplysa Internationella arbetsbyrån om vilka organisationer styrelsen träffat avtal med. Transportstyrelsen ska även utöva den tillsyn som anges i artikel 9 och vidta de åtgärder som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed.

Verkställighetsföreskrifter

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av fartygssäkerhetslagen (2003:364) och denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1093

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)