Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1224

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 7, 10, 17 och 18 §§ förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1) Behöriga myndigheter är

1)

Senaste lydelse 2011:1013.

 1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen,

 2. Polismyndigheten efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1, när det gäller

  a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,

  b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och

  c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods,

 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och i frågor som behandlas i 8 § första stycket 2, och

 4. Transportstyrelsen i frågor som behandlas i 8 § första stycket 3 och 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

2) Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs:

2)

Senaste lydelse 2013:544.

 1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter,

 2. Polismyndigheten: transporter på land utom järnvägstransporter,

 3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter,

 4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,

 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar, transportskydd samt utbildning och examination av förare av transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet och bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land. När det gäller tillsynen över utbildning och examination vid gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samråda med Statens skolinspektion.

Polismyndigheten och Kustbevakningen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och av denna förordning som behövs för Polismyndighetens respektive Kustbevakningens tillsynsverksamhet.

3) Har föreskrifter meddelats om krav på tillstånd eller anmälan med stöd av 20 § andra stycket 12 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, får transportmyndigheterna uppdra åt Polismyndigheten att pröva ärenden om tillstånd eller att ta emot anmälningar.

3)

Senaste lydelse 2008:467.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar sådana ärenden om tillstånd och tar emot anmälningar som avser farligt gods som består av eller innehåller radioaktiva ämnen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1224

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)