Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1265 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 2 kap. 8 och 9 §§, 10 kap. 5 och 14 §§, 11 kap. 1, 3–7 och 9–11 §§, 13 kap. 1, 3 och 7 §§ och 15 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2001:357. En trafikant som med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka ska stanna kvar på platsen. I mån av förmåga ska trafikanten hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder. På begäran av någon annan, som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan, ska trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen.Om egendom har skadats och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter och upplysningar, ska trafikanten snarast möjligt underrätta den som lidit skada eller Polismyndigheten. I det senare fallet ska Polismyndigheten underrätta den som lidit skada, om han eller hon är känd eller lätt kan spåras. Har någon person skadats och är skadan inte obetydlig, ska trafikanten snarast möjligt underrätta Polismyndigheten.Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken ska trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en lämplig plats. Om någon har dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas endast om det utgör en fara för annan trafik. I sådana fall får trafikanten i övrigt inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan eller på andra sätt ändra förhållandena på olycksplatsen. Trafikanten ska även försöka se till att ingen annan vidtar sådana åtgärder.9 §9 §Vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler och andra anordningar för trafiken får inte rubbas eller ändras.Den som rubbat eller ändrat ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller någon annan anordning för trafiken ska omedelbart återställa anordningen i tillfredsställande skick. Om det inte går, ska han eller hon snarast underrätta Polismyndigheten eller den som satt upp och underhåller anordningen om förhållandet samt vidta de åtgärder som trafiken kräver.10 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2008:1109. Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska Polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig.Innan en länsstyrelse beslutar sådana lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods som avses i 1 § tredje stycket ska yttrande inhämtas från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.14 §14 § Senaste lydelse 1999:547. Föreskrifter med särskilda trafikregler för en väg eller en viss vägsträcka omförbud mot trafik med fordon eller med visst slag av fordon,begränsning av axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt,begränsning av bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last,förbud mot omkörning,förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning,förbud mot infart,lägre hastighet än som annars gäller,stannande eller parkering,väjningsplikt, ochminsta avstånd mellan fordonfår meddelas ava. Polismyndigheten om det behövs i samband med trafikövervakning, kontroll av förare och fordon eller trafikolyckor,b. Tullverket om det behövs i samband med punktskattekontroll, ellerc. den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området om det behövs under kortare tid på grund av vägarbete eller liknande arbete, på grund av skador eller risk för skador på vägen eller om det behövs på särskild vinterväg över istäckt vatten.Vid vägarbete eller liknande arbete som berör vägsträckor inom två eller flera myndigheters väghållningsområden ska föreskrift enligt första stycket c meddelas av den myndighet som håller den väg som till största delen berörs av vägarbetet eller skadan.Polismyndigheten eller den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området får meddela föreskrifter för en viss väg om tillfällig begränsning av den hastighet som annars är tillåten om det behövs för att förebygga trafikolyckor med klövvilt eller tamrenar.11 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2011:178. Ett fordon som används av en polisman eller en tulltjänsteman i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)i yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,vid räddningstjänst, elleri andra jämförliga trängande fall.3 §3 § Senaste lydelse 2011:178. Ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får trots 8 kap. 2 § användasav fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom,av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, ochav fordon som används av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:000) med instruktion för Säkerhetspolisen.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.4 §4 § Senaste lydelse 2011:178. Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:Fordon som används i yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.Fordon som används vid räddningstjänst.Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227).5 §5 § Senaste lydelse 2011:178. Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det, får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §vid räddningstjänst och bärgningsarbete,i tjänsteutövning av en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman,i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:000) med instruktion för Säkerhetspolisen, ochav vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.6 §6 § Senaste lydelse 2011:178. Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots 5 kap. 1, 4 och 5 §§i yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,för transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,vid räddningstjänst, elleri andra jämförliga trängande fall.7 §7 § Senaste lydelse 2011:178. Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning harfordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,fordon i linjetrafik,fordon i taxitrafik,fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, ochfordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.9 §9 § Senaste lydelse 2011:435. Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det användsvid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,av en polisman eller tulltjänsteman i tjänsteutövning,av en kustbevakningstjänsteman i tjänsteutövning,vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,vid räddningstjänst,vid brådskande yrkesutövning av en läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller en veterinär,vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka,vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården, ellerav personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:000) med instruktion för Säkerhetspolisen.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.10 §10 § Senaste lydelse 2012:535. Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon användsvid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),i brådskande yrkesutövning av en polisman, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller av personal inom Kriminalvården, elleri andra jämförliga trängande fall.Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte när fordonet används i brådskande yrkesutövning av en polisman.11 §11 § Senaste lydelse 2011:178. Föraren av ett utryckningsfordon behöver i trängande fall inte följa föreskrifter som inte särskilt gäller honom eller henne. Detsamma gäller föraren av ett fordon som används i Polismyndighetens, Säkerhetspolisens, Tullverkets eller Kustbevakningens spaningsverksamhet, när det är absolut nödvändigt för att fullgöra spaningsuppdraget och det uppenbarligen kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Föraren ska dock lyda anvisningar av en polisman eller någon annan person som en myndighet förordnat att övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna.Undantagen i första stycket gäller endast under förutsättning att särskild försiktighet iakttas.13 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2010:144. Länsstyrelsen ska före mars månads utgång varje år upprätta en sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet. Sammanställningen ska även uppta bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse.Sammanställningen ska införas i länets författningssamling och sändas till Trafikverket, Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Polismyndigheten samt de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.3 §3 § Senaste lydelse 2012:705. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon  
Fordons plats på väg  
1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket 
En kommun 
Kommunen 
Hastighet  
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
I andra fall än enligt 2 och undantaget rör 
 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun i ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Stannande och parkering  
4. 3 kap. 48 §, 49 a § första stycket 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Stannande och parkering på väg  
5. 3 kap. 52 §, 53 § första stycket 2–5, 54 §, 55 § första stycket 3–5 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Belysning vid färd på väg  
6. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Transportstyrelsen 
Bestämmelser om vägtunnlar  
6 a. 3 kap. 83 b–83 e §§ 
Ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Länsstyrelsen i det län där färden påbörjas 
4 kap. Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon  
Gemensamma bestämmelser  
7. 4 kap. 2 eller 3 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
8. 4 kap. 6 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
9. 4 kap. 9 § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
Trafik med motordrivna fordon på väg  
10. 4 kap. 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b § eller 18 a § första eller andra stycket 
 
Transportstyrelsen 
11. 4 kap. 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
Bestämmelser för hastighet på väg med vissa motordrivna fordon och fordonskombinationer  
12. 4 kap. 20 eller 21 § 
Ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Bestämmelser om miljözoner  
13. 4 kap. 22 § 
En kommun 
Kommunen 
5 kap. Bestämmelser för trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp på väg  
14. 5 kap. 1, 4 eller 5 § 
Ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
6 kap. Bestämmelser för trafik med cykel och moped  
Gemensamma bestämmelser  
15. 6 kap. 3 eller 4 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
16. 6 kap. 4 a § första stycket 
 
Transportstyrelsen 
8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.  
17. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
18. 8 kap. 2 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
9 kap. Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled  
19. 9 kap. 1 § första stycket 1–5 eller 2 § 
a) Eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka 
Polismyndigheten 
b) övriga fall 
 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
20. 9 kap. 1 § första stycket 6 
 
Transportstyrelsen 
10 kap. Lokala trafikföreskrifter m.m.  
21. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 9 
Mer än en kommun inom ett län 
Kommunen 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall 
Transportstyrelsen 
22. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10–13, 16 eller 17 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
23. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14 
 
Kommunen 
24. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 21 
En kommun 
Kommunen 
a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare 
 
b) övriga vägar 
Länsstyrelsen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
25. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 eller 20 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
26. Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
27. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket 
Ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriften 
 
Mer än ett län 
Transportstyrelsen 
Ett undantag ska avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket,4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a eller 18 a §,6 kap. 4 a §,9 kap. 1 eller 2 §, ellerlokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering får medges för ett visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 9 § första stycket 7 kan tilllämpas.Om en fråga om undantag enligt denna paragraf ska prövas av kommunen men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, ska i stället Polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten ska också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.7 §7 § Senaste lydelse 2008:1109. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för övriga frågor i denna förordning. Styrelsen får då föreskrivaatt viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet, ochvilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta tilllåtna hastighet och riktlinjer för hur olika värden bör användas.15 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2010:144. Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas enligt följande.
Beslut av 
Får överklagas hos 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
En myndighet som har hand om väg- och gatuhållningen 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Transportstyrelsen 
Trafikverket eller Transportstyrelsen som första instans 
Regeringen 
Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga Polismyndighetens eller en länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag från sådana föreskrifter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDJonas Ragell(Näringsdepartementet)