Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1278

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i förordningen (2006:1213) om hamnskydd;
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 4–6 §§ förordningen (2006:1213) om hamnskydd ska ha följande lydelse.

4 §

1) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens om.

1)

Senaste lydelse 2008:1169.

5 §

2) När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.

2)

Senaste lydelse 2008:1169.

6 §

3) Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2008:1169.

  1. tillsyn,

  2. avgifter till staten för hamnskyddet,

  3. skyddsnivåer,

  4. hamnskyddsutredningar,

  5. hamnskyddsplaner,

  6. hamnskyddsövningar,

  7. hamnskyddschefer,

  8. erkända skyddsorganisationer, och

  9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1278

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)