Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1349

Utkom från trycket den 2 december 2014
Lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter;
utfärdad den 20 november 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14–17 §§ och rubriken närmast före 14 § lagen (2010:510) om lufttransporter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.

Bestämmelser med anledning av förordning (EG) nr 261/2004, förordning (EG) nr 2111/2005, förordning (EG) nr 1107/2006 och förordning (EG) nr 1008/2008

Konsumentverket ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag, deras agenter, researrangörer och biljettförsäljare fullgör de skyldigheter som följer av

  1. förordning (EG) nr 261/2004,

  2. artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 2111/2005,

  3. artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 1107/2006, och

  4. artikel 23 i förordning (EG) nr 1008/2008.

Skyldighet att lämna information föreskrivs för lufttrafikföretag, deras agenter, researrangörer och biljettförsäljare i

  1. artikel 14 i förordning (EG) nr 261/2004,

  2. artikel 11 i förordning (EG) nr 2111/2005,

  3. artiklarna 4.3 och 4.4 i förordning (EG) nr 1107/2006, och

  4. artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1008/2008.

Om information inte lämnas enligt någon av de bestämmelser som anges i första stycket, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet transport i strid med artiklarna 3–4.2 i förordning (EG) nr 1107/2006 får åläggas att erbjuda transporterna i fråga. Åläggandet får förenas med vite.

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som erbjuder priser på ett diskriminerande sätt i strid med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1008/2008 får förbjudas att göra det. Förbudet får förenas med vite.

Talan om åläggande enligt första stycket och förbud enligt andra stycket väcks vid Marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

I ett fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela ett föreläggande om ett sådant åläggande eller förbud som avses i 16 §. Bestämmelserna i 28 § marknadsföringslagen (2008:486) ska då tillämpas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1349

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)