Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1412

Utkom från trycket den 9 december 2014
utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 25 a § körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23.

25 a §

2) En polisman eller bilinspektör har rätt till tillträde till ett körkortspliktigt fordon som körs av en körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, för att kontrollera att fordonet har ett alkolås av godkänd typ som uppfyller föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och användning. Kontrollen ska utföras så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

2)

Senaste lydelse 2014:729.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1412

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)