Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Utkom från trycket den 19 december 2014
utfärdad den 11 december 2014.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Transportstyrelsen är behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen såvitt avser tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i bilagan till förordningen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2919/85, i den ursprungliga lydelsen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:872

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1487

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:872

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.