Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1488

Utkom från trycket den 19 december 2014
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 1 b § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1) Transportstyrelsen ska samråda med Europeiska kommissionen och i övrigt sköta kontakterna med kommissionen enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU.

1)

Senaste lydelse 2014:1093.

Transportstyrelsen ska tilldela farkoster ett unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg och föra in numret i kommissionens databas med uppgifter om fartygsskrov enligt artikel 2.18 i bilaga II till direktiv 2006/87/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU.

Transportstyrelsen ska informera kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i direktiv 2009/100/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1488

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)