Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:34 Utkom från trycket den 10 februari 2015Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 29 januari 2015.Regeringen föreskriver att 11 kap. 1, 4–7, 9 och 10 §§ trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.11 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:1265. Ett fordon som används av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator, om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots 8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,vid räddningstjänst, elleri andra jämförliga trängande fall.4 §4 § Senaste lydelse 2014:1265. Trots 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:Fordon som används i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.Fordon som används vid räddningstjänst.Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.Utryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227).5 §5 § Senaste lydelse 2014:1265. Om särskild försiktighet iakttas och om omständigheterna kräver det, får avvikelse göras från 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §vid räddningstjänst och bärgningsarbete,i tjänsteutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman,i andra med 1 och 2 jämförliga trängande fall,av personal vid Säkerhetspolisen som vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen, ochav vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare.6 §6 § Senaste lydelse 2014:1265. Terrängmotorfordon och terrängsläp får föras på väg trots 5 kap. 1, 4 och 5 §§i yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,för transport av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,vid räddningstjänst, elleri andra jämförliga trängande fall.7 §7 § Senaste lydelse 2014:1265. Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning harfordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,fordon i linjetrafik,fordon i taxitrafik,fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, ochfordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.9 §9 § Senaste lydelse 2014:1265. Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller 55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det användsvid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,av en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman i tjänsteutövning,av en kustbevakningstjänsteman i tjänsteutövning,vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,vid räddningstjänst,vid brådskande yrkesutövning av en läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller en veterinär,vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka,vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning av personal inom Kriminalvården, ellerav personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan verksamhet som anges i 4 § förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen.Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.10 §10 § Senaste lydelse 2014:1265. Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon användsvid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller av personal inom Kriminalvården, elleri andra jämförliga trängande fall.Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte när fordonet används i brådskande yrkesutövning av en polisman eller bilinspektör.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)