Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:123

Utkom från trycket den 10 mars 2015
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 26 februari 2015.

Regeringen föreskriver1) att 5 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/54/EU av den 20 november 2013 om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss, i den ursprungliga lydelsen.

2) På varje fartyg ska följande finnas tillgängligt för dem som utför fartygsarbete:

2)

Senaste lydelse 2013:487.

  1. fartygssäkerhetslagen (2003:364) och denna förordning,

  2. arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166),

  3. 2006 års sjöarbetskonvention, och

  4. det avtal som finns i bilagan till rådets direktiv 2009/13/EG av den 16 februari 2009 om genomförande av det avtal som ingåtts av European Community Shipowners' Associations (ECSA) och European Transport Workers' Federation (ETF) om 2006 års konvention om arbete till sjöss och om ändring av direktiv 1999/63/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Vad som anges i första stycket gäller även i fråga om andra författningar som har utfärdats med stöd av dessa lagar eller förordningar och som rör den verksamhet som bedrivs på fartyget.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:123

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)