Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:193 Utkom från trycket den 9 april 2015Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal;utfärdad den 26 mars 2015.Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § och 2 kap. 22 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 §I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.
Beteckning
Betydelse
 
 
Däckstjänstgöring 
Yrkesmässig tjänstgöring till sjöss inom fartygets däcksavdelning 
EES 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Fiskefartyg 
Fartyg som yrkesmässigt används för att fånga fisk eller andra levande tillgångar ur vattnet 
Godkänd utbildning 
Utbildning som berättigar till behörighetsbevis, certifikat eller intyg enligt denna förordning och som godkänts av Transportstyrelsen eller av en administration i ett annat land med vilket Transportstyrelsen ingått avtal om godkännande av utbildningar 
 
 
2 kap.22 §22 §För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII ska sökandenha fullgjort godkänd utbildning, ochha fullgjorta) minst 12 månaders maskintjänstgöring, ellerb) minst 24 månaders tjänstgöring till sjöss på fartyg med minst 400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i maskinens skötsel och handhavande i närfart eller mer vidsträckt fart.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)