Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:349

Utkom från trycket den 9 juni 2015
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 28 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

I denna förordning avses med

  • bilagorna till ADR: bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen den 30 september 1957 om internationell transport av farligt gods på väg (ADR [SÖ 1974:9]),

  • RID: bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999,

  • IMDG-koden: den internationella koden om transporter av farligt gods till sjöss enligt kapitel VII i 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS [SÖ 1997:90]),

  • ICAO-TI: bilaga 18 till konventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen [SÖ 1946:2]).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:349

Denna förordning träder i kraft den 12 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)