Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:868

Utkom från trycket den 18 december 2015
Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500);
utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 6 §§ luftfartslagen (2010:500) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

1 §

Transportstyrelsen för register över luftfartyg (luftfartygsregistret).

Särskilda bestämmelser om inskrivning av rätt till luftfartyg finns i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg och om vissa internationella förhållanden i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg.

Särskilda bestämmelser om registrering av internationella säkerhetsrätter och andra rättigheter i luftfartyg och flygmotorer i ett internationellt register finns i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

6 §

Ett luftfartyg ska avregistreras om

  1. ägaren skriftligen begär det,

  2. kraven i 2 § inte är uppfyllda,

  3. det har förolyckats eller förstörts,

  4. det efter en flygning inte har hörts av på tre månader,

  5. det på grund av ombyggnad eller annan sådan ändring upphört att vara luftfartyg eller, utan att ändring skett, inte längre anses utgöra ett luftfartyg, eller

  6. den som fått en fullmakt om avregistrering och export i enlighet med lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker skriftligen begär det och fullmakten är registrerad hos Transportstyrelsen.

Ägaren är skyldig att inom en månad skriftligen anmäla om något har hänt som enligt första stycket 2–4 medför att ett luftfartyg ska avregistreras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:868

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)