Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 10 december 2015.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 3 kap. 70 och 71 §§, 4 kap. 9 och 20 §§, 13 kap. 3 § och 14 kap. 3 och 8 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 4 b §, av följande lydelse.3 kap.70 §70 §Vid färd på väg med bil, traktor b, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I ska helljus användas, när förarens synfält med hänsyn till fordonets hastighet annars inte är tillräckligt för att fordonet ska kunna föras säkert.Helljus får inte användaspå sträcka där vägen är tillfredsställande belyst,på sådant avstånd från ett mötande fordon att dess förare kan bländas,vid möte med ett spårbundet trafikmedel eller ett fartyg som förs längs vägen, om risk för bländning kan uppstå, ellerpå ringa avstånd bakom ett annat fordon.71 §71 §Vid färd på väg med bil, traktor b, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I får i stället för halvljus användas annat ljus som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Detta gäller dock inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena eller andra omständigheter föranleder att halvljuset behöver vara tänt.I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halvljus.Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus får inte användas samtidigt. Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under dagsljus.4 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2001:753. Skyddshjälm ska användas av den som färdas medmotorcykel,moped,traktor b utan karosseri, ellerterrängskoter utan karosseri.Skyddshjälm behöver inte användasav passagerare som inte fyllt sju år och som använder annat lämpligt huvudskydd,när fordonet inte är i rörelse,vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande område,på en moped som framförs med avstängd motor,i en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller i en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om bilbälte används, ellervid färd med en moped klass II som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.Föraren ska se till att passagerare som är under femton år använder skyddshjälm eller annat huvudskydd i enlighet med bestämmelserna i första och andra styckena.Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet att använda skyddshjälm.20 §20 § Senaste lydelse 2013:819. Vid färd på väg får tung buss inte föras med högre hastighet än 90 kilometer i timmen. Tung buss får dock föras med 100 kilometer i timmen om samtliga som färdas i bussen och som är äldre än tre år har tillgång till en plats försedd med bilbälte. Tung lastbil får inte föras med högre hastighet än 80 kilometer i timmen. På motorvägar eller motortrafikleder får tung lastbil dock föras med 90 kilometer i timmen. Tung terrängvagn, motorredskap klass I och traktor b får inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen. Moped klass I får inte föras med högre hastighet än 45 kilometer i timmen.Om det till ett motorfordon, ett motorredskap klass I eller en tung terrängvagn har kopplats ytterligare fordon, får fordonen på väg inte föras med högre hastighet än som anges nedan.
Fordon 
Förutsättningar 
Hastighet kilometer i timmen 
1. Motorfordon med en släpvagn 
a. Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms, 
 
 
b. släpvagnen har oledad dragstång och en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton och är försedd med påskjutsbroms, 
 
 
c. släpvagnen har en totalvikt eller, när släpvagnen inte är lastad, en tjänstevikt som inte överstiger motorfordonets halva tjänstevikt, dock högst 750 kilogram, eller 
 
 
d. släpvagnen är kopplad till en motorcykel 
80 
2. Bil med två släpvagnar 
Släpvagnarna är utrustade med låsningsfria bromsar och utgörs av en dolly med tillkopplad påhängsvagn där dollyns vändskiva är vridbart lagrad kring en vertikal axel genom kopplingspunkten 
80 
3. Motorfordon med en släpvagn vilka är förbundna genom den gemensamma lasten 
Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från motorfordonets färdbroms och fordonen är särskilt inrättade för ändamålet samt godkända vid sådan besiktning som föreskrivits för fordonståget 
50 
4. Motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn 
Släpvagnen är försedd med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms 
50 
5. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med en släpvagn i andra fall än 1, 3 eller 4 
Släpvagnen har en bruttovikt som inte överstiger dragfordonets bruttovikt 
40 
6. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med två släpvagnar i annat fall än 2 
Släpvagnarna är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från dragfordonets färdbroms 
40 
7. Bil, motorredskap klass I eller tung terrängvagn som drar ett fordon på minst fyra hjul, vars ena ände är upplyft genom en fast upphängningsanordning på dragfordonet eller en särskild bogseringsanordning så att minst ett av det dragna fordonets övriga hjulpar rullar på vägen 
Fordonet är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon 
40 
8. Motorfordon, motorredskap klass I eller tung terrängvagn med ett eller flera fordon i andra fall än 1–7 
 
30 
Bil med dolly till vilken kopplats påhängsvagn får framföras med högst 80 kilometer i timmen även om kraven i andra stycket 2 inte är uppfyllda, om dollyn och påhängsvagnen registrerats och tagits i bruk före den 1 januari 1999, ingår i ett fordonståg som är högst 24,0 meter långt och är försedda med effektiva bromsar som kan manövreras från bilens färdbroms.Bestämmelserna i första, andra och tredje styckena gäller dock inte i den mån lägre hastighet är föreskriven för vägen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om atten bil med två släpvagnar även i andra fall än som anges i andra stycket 2 får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, ochett motorredskap klass I och en traktor b får föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.6 kap.4B § §Den som färdas med en tvåhjulig moped klass II som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2015:40. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser 
Undantaget rör 
Myndighet 
3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon  
Fordons plats på väg  
1. 3 kap. 6 § första eller fjärde stycket 
En kommun Kommunen 
 
Hastighet  
 
 
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
 
 
 
14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2013:779. Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter motbestämmelserna ia) 2 kap.1 § fjärde stycket,2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,3, 5–7 eller 8 § andra eller tredje stycket,b) 3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,c) 4 kap.1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 e, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19–24 §,d) 5 kap.1 eller 3–5 §,e) 6 kap.3, 4 b eller 5 §,f) 8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, ellerg) 9 kap.1 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §,2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för tilllämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.8 §8 § Senaste lydelse 2008:46. Passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 4 kap. 6, 9 eller 10 § eller 10 a § första stycket, 6 kap. 3 eller 4 b § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 4 kap. 10 § döms till penningböter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJonas Ragell(Näringsdepartementet)