Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:225

Utkom från trycket den 22 mars 2016
Lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter;
utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § lagen (2010:510) om lufttransporter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2) Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet transport i strid med artiklarna 3–4.2 i förordning (EG) nr 1107/2006 får åläggas att erbjuda transporterna i fråga. Åläggandet får förenas med vite.

2)

Senaste lydelse 2014:1349.

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som erbjuder priser på ett diskriminerande sätt i strid med artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1008/2008 får förbjudas att göra det. Förbudet får förenas med vite.

En talan om åläggande enligt första stycket och förbud enligt andra stycket väcks vid Patent- och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:225

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)