Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:281

Utkom från trycket den 31 mars 2016
Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;
utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (2006:1209) om hamnskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

3 §

2) Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller en särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten. Om egendom undersöks av någon särskilt utsedd person, ska arbetet utföras under en polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som hamnskyddsorganet tilldelar uppgiften. Om det behövs ska hamnskyddsorganet biträda Polismyndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och kontrollarbetet.

2)

Senaste lydelse 2014:742.

Kontroll av varor som står under tullövervakning enligt artikel 134 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska göras i samråd med Tullverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:281

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)