Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:333 Utkom från trycket den 5 april 2016Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 23 mars 2016.Regeringen föreskriver att 12 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.12 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2011:178. Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får vid väghållningsarbete, bärgning och liknande arbetefordon föras trots 3 kap. 6–13 och 25 §§, 26 § andra och tredje styckena samt 29 §,möte med eller omkörning av fordon som används i sådant arbete ske med avvikelse från 3 kap. 30 § första stycket och 31 § första stycket,fordon stannas eller parkeras trots 3 kap. 47 § 3, 48, 52, 53 och 55 §§ eller förbud som meddelats genom lokal trafikföreskrift,redskap som är bredare än 260 centimeter eller fordon med redskap eller utrustning påmonterad där redskapet eller utrustningen skjuter ut mer än 20 centimeter åt sidan eller medför att bredden överstiger 260 centimeter användas trots 4 kap. 15 § första stycket,terrängmotorfordon och terrängsläp föras trots 5 kap. 1 §, samtvägar användas trots föreskrifter om förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § denna förordning eller 41 § väglagen (1971:948) vid arbete på eller vid vägen.Väghållningsarbete, bärgning och liknande arbete får om särskild försiktighet iakttas utföras på motorvägar och motortrafikleder på det sätt förhållandena kräver trots 9 kap. 1 § första stycket 1–5 och 2 §.Om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas, får bärgning utföras trots 4 kap. 17 § första och andra styckena.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)