Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:393 Utkom från trycket den 11 maj 2016Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 28 april 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219. föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2010:720. Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen (2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.Bestämmelser om radioutrustning finns i radioutrustningslagen (2016:392).Denna lag träder i kraft den 13 juni 2016.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMagnus Corell(Näringsdepartementet)