Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Utkom från trycket den 13 juni 2016
utfärdad den 2 juni 2016.

1 §

Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt

Avgifterna ska betalas till Post- och telestyrelsen, som får disponera avgiftsinkomsterna i verksamheten.

SFS 2019:189

Postverksamhet

2 §

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 28 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

SFS 2018:62

3 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift.

4 §

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 10 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Rubriken införd g. SFS2019-0189

4 a §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som omfattas av skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Avgifterna får uppgå till högst 5 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillhandahållarna.

SFS 2019:189

Elektronisk kommunikation

5 §

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas av dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen och av dem som har tillstånd att använda nummer får uppgå till högst 140 000 000 kr per år.

Av beloppet ska högst 30 000 000 kr per år utgöra avgift för tillstånd att använda nummer.

6 §

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst 170 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr.

SFS 2020:888

7 §

Den som får radiocertifikat ska betala en avgift med högst 1 000 kr.

8 §

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får en handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 § samma lag samt av den som använder radiosändare men enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt.

Radioutrustning

9 §

Det totala avgiftsuttaget för marknadskontroll enligt radioutrustningslagen (2016:392) får uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr.

Utbyggnad av bredbandsnät

10 §

Det totala avgiftsuttaget för den årliga avgiften för tvistlösning och tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät får uppgå till högst 25 000 000 kr.

Betrodda tjänster

11 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller betrodda tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/ 93/EG ska betala avgift för myndighetens verksamhet enligt lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Avgifterna får uppgå till högst 25 000 kr per tillhandahållare och år.

Gemensamma bestämmelser

12 §

Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får när det gäller sådana avgifter som avses i någon av 2–4 a §§ eller 11 § helt eller delvis befria någon från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det.

SFS 2019:189

13 §

Post- och telestyrelsen ska offentliggöra en översikt över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av de avgifter som har betalats till myndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:602

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

SFS 2018:62

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2018.

SFS 2019:189

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2019.

SFS 2020:888

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.