Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:771

Utkom från trycket den 30 juni 2016
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 22 juni 2016.

Regeringen föreskriver1) att det i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 8 b §, av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG, i den ursprungliga lydelsen.

När Transportstyrelsen utfärdar, godkänner eller förnyar ett certifikat för ett sådant fartyg som avses i 2 § 3 lagen (2016:768) om marin utrustning ska myndigheten säkerställa att utrustning ombord på fartyget uppfyller tillämpliga krav i den lagen och i föreskrifter meddelade i anslutning till den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:771

Denna förordning träder i kraft den 18 september 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)