Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1046 Utkom från trycket den 29 november 2016Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal;utfärdad den 17 november 2016.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk. i fråga om förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 11 a och 11 b §§, av följande lydelse, dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 12, av följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2015:193. I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan.
Beteckning
Betydelse
 
 
Höghastighetsfartyg 
Fartyg som används för handelssjöfart och som kan uppnå en fart i meter per sekund som uppgår till eller överstiger 3,7?0.1667, där ? är deplacement (m3) vid konstruktionsvattenlinjen 
IGF-koden 
International Code of Safety for Ships using Gases or other Low flashpoint Fuels 
Kvalificerad verkstadstjänstgöring 
Verkstadstjänstgöring som omfattar:1. tillverkning, reparation eller montering av framdrivningsmaskineri för fartyg om minst 400 kW,2. tjänstgöring som reparatör i maskinutrymmen på fartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka, eller3. tjänstgöring i maskinverkstad på Försvarsmaktens fartyg med minst 1 500 kW maskinstyrka 
 
 
4 kap.11 a §11 a §För att få certifikat för grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ska sökandenha fullgjort godkänd utbildning och ha fullgjort godkänd utbildning i brandskydd, ellerha ett certifikat eller en specialbehörighet för gaslasthantering.11 b §11 b §För att få certifikat för avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ska sökandenha fullgjort godkänd utbildning, ochefter att ha fått grundläggande certifikat för tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden ha fullgjort minst en månads sjötjänstgöring som inkluderat minst tre bunkringsoperationer på fartyg som omfattas av IGF-koden eller fartyg som drivs av bränslen som omfattas av IGF-koden, varav två bunkringsoperationer får ersättas med godkänd simulatorövning inom utbildningen enligt 1.Certifikat enligt första stycket kan även den få som har en giltig specialbehörighet för gaslasthantering ochuppfyller bunkringskraven enligt första stycket 2, alternativt har deltagit i minst tre lastnings- eller lossningsoperationer på gastankfartyg, ochhar fullgjort minst tre månaders sjötjänstgöring de senaste fem åren påa) fartyg som omfattas av IGF-koden,b) tankfartyg som fraktar bränsle som omfattas av IGF-koden, ellerc) fartyg som drivs med gas eller bränsle med låg flampunkt så som det definieras i IGF-koden.12. Sådana behörighetsbevis och certifikat som har obegränsad giltighetstid som har utfärdats enligt förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal eller enligt äldre bestämmelser är från och med den 1 januari 2017 inte giltiga för tjänstgöring i vidare fart än inre fart.Första stycket gäller inte certifikat som avses i 3 kap. 1 och 2 §§ (GOC-certifikat och ROC-certifikat) och inte heller bevis om behörighet som eldare enligt 3 kap. 25 §.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)