Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1156

Utkom från trycket den 9 december 2016
Lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik;
utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

3 §

I lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner finns bestämmelser som är tillämpliga på upphandling av kollektivtrafiktjänster i vissa fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1156

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)