Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1215 Utkom från trycket den 16 december 2016Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 8 december 2016.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen. att 13 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.13 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2014:1265. Polismyndigheten får meddela föreskrifter om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om övriga frågor i denna förordning. Sådana föreskrifter får gällaatt viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,vilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet och innehålla riktlinjer för hur olika värden bör användas,krav på säkring av last på fordon under färd,krav på egenskaper hos lastsäkringsutrustning, ochkrav på dokumentation vid lastsäkring.1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2017.2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande inspektioner som genomförs från den 20 maj 2018.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)