Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:86 Utkom från trycket den 28 februari 2017Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 16 februari 2017.Regeringen föreskriver att 11 kap. 7 och 10 §§ trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.11 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2015:34. Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning harfordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,fordon i linjetrafik,fordon i taxitrafik,fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, ochfordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.10 §10 § Senaste lydelse 2015:34. Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon användsvid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller av personal inom Kriminalvården, elleri andra jämförliga trängande fall.Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte när fordonet används i brådskande yrkesutövning av en polisman eller bilinspektör.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)