Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med automatiserade fordon

Rubriken har denna lydelse enl. F 2020:754.

Utkom från trycket den 3 maj 2017
utfärdad den 20 april 2017.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller för trafik på väg avseende försöksverksamhet med automatiserade fordon som i enlighet med 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) omfattas av ett beslut om undantag.

Förordningen är meddelad med stöd av 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

SFS 2020:754

Definitioner

Rubriken införd g. . SFS2020-0754

2 §

I denna förordning avses med:

automatiserade fordon: fordon som har ett automatiserat körsystem som självständigt kan kontrollera och föra fordonet under hela eller en del av färden, och

försöksverksamhet: verksamhet som innefattar förande av automatiserade fordon för att testa och utvärdera automatiska funktioner som inte ingår i ett typgodkännande, ett enskilt godkännande eller en registreringsbesiktning enligt fordonslagen (2002:574).

SFS 2020:754

3 §

Andra ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2020:754

Tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2020-0754

4 §

Försök med automatiserade fordon får bedrivas endast efter tillstånd. Ett tillstånd får förenas med villkor och ska gälla under en begränsad tidsperiod med möjlighet till förlängning.

Tillstånd får lämnas endast om den sökande visar att trafiksäkerheten kan säkerställas under försöksverksamheten och att verksamheten inte medför någon väsentlig störning eller olägenhet för omgivningen.

Ett beslut om tillstånd ska omprövas om det finns särskilda skäl.

SFS 2020:754

5 §

Frågor om tillstånd prövas av Transportstyrelsen. Innan Transportstyrelsen fattar ett sådant beslut ska den ge väghållaren tillfälle att yttra sig.

SFS 2020:754

6 §

Hos en juridisk person som bedriver försöksverksamhet med automatiserade fordon ska det finnas en eller flera personer som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det meddelade tillståndet. Ansvariga är

  1. i ett aktiebolag och en ekonomisk förening den verkställande direktören, om det finns en sådan, eller annars den styrelseledamot som bolaget eller föreningen har utsett,

  2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje fysisk bolagsman, och

  3. hos andra juridiska personer än de som avses i 1 eller 2 den eller de fysiska personer som den juridiska personen har utsett.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att

  1. någon annan än den eller de som nu har angetts ska vara ansvariga, eller

  2. en kommanditdelägare undantas från att vara ansvarig.

Transportstyrelsen ska godkänna den eller de ansvariga.

SFS 2020:754

Vem som ska anses som förare

Rubriken införd g. . SFS2020-0754

7 §

Vid färd med automatiserade fordon som tillhör fordonsslaget personbil, lastbil, buss, motorcykel eller moped klass I ska det finnas en förare i eller utanför fordonet. Transportstyrelsen får ställa villkor om att det på samma sätt ska finnas en förare för andra automatiserade fordon om styrelsen bedömer att det är nödvändigt av trafiksäkerhetsskäl eller av andra särskilda skäl.

Den som aktiverar den automatiserade körningen ska anses vara fordonets förare till dess att den automatiserade körningen inaktiveras.

SFS 2020:754

Återkallelse

8 §

Ett tillstånd att bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon ska återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls eller om villkoren för tillståndet inte följs.

Om det finns särskilda skäl får Transportstyrelsen besluta att inte återkalla tillståndet.

SFS 2020:754

Ansvarsbestämmelse

9 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver försöksverksamhet med automatiserade fordon utan tillstånd eller i strid med ett meddelat tillstånd döms till böter.

SFS 2020:754

Avgifter

10 §

Transportstyrelsen ska ta ut avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning.

Bemyndigande

11 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillstånd att bedriva försöksverksamhet med automatiserade fordon.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

SFS 2020:754

Överklagande

12 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 4 §, återkallelse av tillstånd enligt 8 § och avgift enligt 10 § får dock inte överklagas.

SFS 2018:916

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:309
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.

  2. Förordningen, som gäller till utgången av juni 2022, ska fortsätta att gälla.

  3. Trots punkt 2 gäller förordningen fortfarande för mål om ansvar som har inletts innan förordningen upphörde att gälla.

SFS 2018:916

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:754
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. För tillstånd som lämnats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.