Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:406 Utkom från trycket den 31 maj 2017Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 18 maj 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:113, bet. 2016/17:FöU12, rskr. 2016/17:258. föreskrivs att det i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 7 d § och 6 kap. 10 b §, och närmast före 6 kap. 10 b § en ny rubrik av följande lydelse.5 kap.7 d §7 d §Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst till mobil nätanslutningspunkt ska vid en olycka eller en annan allvarlig händelse i samhället avgiftsfritt medverka till att förmedla meddelanden som är av vikt för allmänheten och som ska skydda människor, egendom eller miljö. Meddelandena ska förmedlas till terminalutrustning som använts inom ett angivet geografiskt område som berörs av olyckan eller händelsen.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten.6 kap. Meddelanden som är av vikt för allmänheten10 b §10 b §Den som enligt 5 kap. 7 d § är skyldig att medverka till att förmedla meddelanden som är av vikt för allmänheten får för detta ändamål behandla trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter och uppgifter om abonnemang. Uppgifterna får behandlas endast i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för ändamålet. De ska därefter genast utplånas.Bestämmelserna i 5–7, 9 och 10 §§ gäller inte för behandling enligt första stycket.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om under hur lång tid uppgifterna får behandlas innan de enligt första stycket ska utplånas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONMagnus Corell(Näringsdepartementet)