Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:510

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

6 §

1) Det som sägs om utryckningsfordon i denna förordning ska även gälla fordon som används vid utförande av uppgifter enligt 2 kap. 4 och 5 §§, 3 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Det som sägs om föreskrivna larmanordningar ska då i stället avse motsvarande anordningar som fordonet är försett med.

1)

Senaste lydelse 2000:456.

Första stycket gäller endast om fordonet är att anse som utryckningsfordon eller motsvarande i registreringslandet.

Bestämmelser om undantag som enligt 11 kap. gäller för polismän eller för förare av fordon som används i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens spaningsverksamhet ska tillämpas också för utländska tjänstemän som utför uppgifter enligt 4 kap. lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:510

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)