Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:510 Utkom från trycket den 7 juni 2017Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 24 maj 2017.Regeringen föreskriver att 1 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.1 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2000:456. Det som sägs om utryckningsfordon i denna förordning ska även gälla fordon som används vid utförande av uppgifter enligt 2 kap. 4 och 5 §§, 3 kap. 1 och 2 §§ samt 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Det som sägs om föreskrivna larmanordningar ska då i stället avse motsvarande anordningar som fordonet är försett med.Första stycket gäller endast om fordonet är att anse som utryckningsfordon eller motsvarande i registreringslandet.Bestämmelser om undantag som enligt 11 kap. gäller för polismän eller för förare av fordon som används i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens spaningsverksamhet ska tillämpas också för utländska tjänstemän som utför uppgifter enligt 4 kap. lagen om internationellt polisiärt samarbete.Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.På regeringens vägnarPETER ERIKSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)