Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:601

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Lag om ändring i barlastvattenlagen (2009:1165);
utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om barlastvattenlagen (2009:1165)

1)

Prop. 2016/17:134, bet. 2016/17:TU18, rskr. 2016/17:329.

dels att 2 kap. 5 § och 5 kap. 14 § ska upphöra att gälla,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 7 a § och 10 kap. 2 §, av följande lydelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från de begränsningar som anges i 7 § andra stycket när det gäller inspektion vid hamnstatskontroll.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter till staten för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)