Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:607

Utkom från trycket den 30 juni 2017
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

1) Transportmyndigheterna får meddela ytterligare föreskrifter om och särskilda beslut på de områden och i den utsträckning som anges i 20 § andra stycket 1–12 och 17 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, samt på motsvarande områden meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen och denna förordning.

1)

Senaste lydelse 2015:9.

Föreskrifter om avgifter enligt 20 § andra stycket 16 lagen om transport av farligt gods får meddelas av

  1. Transportstyrelsen för den verksamhet som styrelsen utövar utom när det gäller statsluftfart, och

  2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för den verksamhet som myndigheten utövar.

Avgifter för Transportstyrelsens tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:607

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)